AHO Logo

Other

Scientific abstract: Elinikäinen oppiminen teknillisillä aloilla käyttäen palvelumuotoilua ja asiakaslähtöisyyttä näkökulmana alojen murroksessa [Lifelong learning in technical fields by using service design and customer centric perspective in the transition of fields]

Jatkuva oppiminen on tärkeää tekniikan aloilla. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimenpiteet ja uudet lait muuttavat tekniikan alojen työmahdollisuuksia ja koulutusta. Eri aloilla pyritään vähähiilisempään energiantuotantoon ja se on muuttanut alojen tuotantomuotoja. Uudelleen kouluttautuminen työn ohella on välttämätöntä työn pitämiseksi. Esityksessämme haluamme tuoda esimerkkejä niin Metropolian ammattikorkeakoulusta kuin Oulun yliopistosta siitä kuinka jatkuvaa oppimista työelämän ohella on pyritty tukemaan.

Metropoliassa parhaillaan menevä (2021-2023) Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa ”FrEE Framtidens Energi Expert” hankkeessa kehitetään oppimismoduuleja ja komponentteja energia-, kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijöitä kuin heidän esimiehiään on osallistettu näiden komponenttien muotoilussa. Haastattelut kohderyhmille on tuonut tärkeitä ja yllättäviäkin tietoja siitä, miten asiakasryhmällä on esim. aikaa ja resursseja opiskella.

Saadut tiedot ja havainnot auttavat muotoilemaan opiskelutehtävien pituutta, digipedagogista sisältöä tai kuinka motivoida opiskelemaan. Käyttämällä palvelumuotoilua resurssitkin tulevat paremmin käyttöön niin hankkeessa kuin yrityksessä, kun tiedetään mitä ja miten on mahdollista opiskella töiden ohella.

Prosessimetallurgia on yksi opintosuunta prosessitekniikan tutkinto-ohjelmassa Oulun yliopistossa. Kuitenkin ”metallurgin” tehtäviin työllistyy myös muista opintosuunnista valmistuneita. Tämä luo tarvetta jatkuvalle oppimiselle esimerkiksi työn ohessa. Samaan aikaan kehittämiskohteena on uudistaa mahdollisuuksien mukaan metallurgian opintojaksot siten, että ne ovat suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tällöin opintojakson voisi suorittaa tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden lisäksi myös muut kiinnostuneet opiskelijat (avoin yliopisto, muut tutkintosuunnat, työelämässä olevat). Opetus koostuisi suurilta osin etukäteen laadituista pienemmistä materiaalipaketeista, esimerkiksi videoista, niitä tukevista kalvoista ja tehtävistä. Lisäksi kursseihin mahdollisesti kuuluvat lasku-, laboratoriotyö- ja simulointiharjoitukset olisivat tarpeen mukaan etä- tai lähiopetuksena.

Suoheimo, M.Hietava, A., & Tohka, A., & Heikkinen, E.(2022). Scientific abstract: Elinikäinen oppiminen teknillisillä aloilla käyttäen palvelumuotoilua ja asiakaslähtöisyyttä näkökulmana alojen murroksessa [Lifelong learning in technical fields by using service design and customer centric perspective in the transition of fields]. Helsinki, Finland: Haaga-Helia Julkaisut Available: https://julkaisut.haaga-helia.fi/pedaforum-2022-korkeakoulupedagogiikan-paivat/