AHO Logo

Other

Scientific Poster: Energia-alan ammatillinen jatkokouluttautuminen verkko-opetuksen kautta

  • Aejmelaeus, Monica|Gröndahl, Hanna | Stukolkina, Lada | Suoheimo, Mari

Johdanto Uudellamaalla on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii muutosta energiantuotantotapoihin muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa lisäämällä ja kasvihuonekaa-supäästöjä tuottavan energiantuotannon minimoimisella. Tutkimme hankkeessa “FrEE-Framtidens Energi Expert” miten täysipäiväis-esti työssäkäyvät energia-, kiinteistö-ja rakennusalojen ammatti-laiset voivat kehittää asiantuntijuuttaan liittyen energiasiirtymään. COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten takia sekä opettajien että opiskelijoiden oli nopeasti sopeuduttava etäopetukseen. Keväällä 2020 suurin osa Suomen oppilaitoksista siirtyi äkillisesti etäop-etukseen ja opettajien oli pikaisesti opeteltava käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja opetuksessaan. Opettajien oli tärkeää osata suhteuttaa työn määrää verkko-opetukseen sopivaksi. Oppimismateriaalien suunnittelu muuttui, sillä lähiopetuksessa käytetyt materiaalit tai opetusmenetelmät eivät välttämättä sopineetkaan verkko-opetukseen. Opetuksen digipedagogiseen laatuun on yhä tärkeämpää kiinnittää huomiota. Verkko-opiskelu edistää koulutuksen tasa-arvoisuutta sekä tekee opiskelusta joustavampaa ja monipuolisempaa sekä opiskelijoille että opettajille. Erityisesti ammatillisessa jatkokoulut-tautumisessa etäopetuksen mahdollisuus on elimellisen tärkeä, sillä jatkokouluttautuvat henkilöt ovat opintojen ohella täysipäiväisesti työelämässä ja lisäksi on otettava huomioon myös vapaa-ajan rajallisuus. Aineisto kerättiin hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä eli osallistamalla kohderyhmää haastatteluin. Haastatteluihin osallistui 13 energia-, kiinteistö-ja rakennusalojen ammattilaista Uuden-maan alueelta. Haastatelluista yksitoista oli miehiä ja kaksi naisia. Heidän keski-ikänsä oli 45 vuotta jakautuen 28-63 vuoden välillä. Kaikilta osallistujilta kerättiin tutkimuslupa. Aineston kerääminen kesti kaikkiaan puoli vuotta syystalvella vuosina 2021-2022. Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tulokset Suurin osa (8) haastatelluista kertoi, että heillä on mahdollisuus opiskella työpäivän aikana. Viisi kertoi, että ajan järjestäminen opiskelulle olisi haastavaa tai se veisi heiltä työaikaa. Kolme kertoi, että heillä ei ole mahdollisuutta opiskella työpäivän aikana. 11 oli opiskellut töiden ohella, joista neljä oli opiskellut etänä töiden ohella. Kuusi haas-tatelluista halusi opiskella etäopetuksessa, seitsemän lähiopetuksessa vertaistuen vuoksi. Yli puolet haastatelluista (7) olisivat valmiita käyttämään vapaa-aikaansa opiskeluun. Aineistosta kävi ilmi, että lähes kaikki (12) haastatelluista opiskelisi mieluummin ryhmässä kuin itsenäisesti, sillä he pitivät vuorovaikutus-ta tärkeänä ja kokivat hyödylliseksi mahdollisuuden kysellä kysymyksiä opiskelun aikana. Yhteisöllisyyden tunne oli heille tärkeää oppimiskokemuksessa. Vaikka lähes puolet haastatelluista (6) halusi opiskella etäopetuksessa, muiden opiskelijoiden sekä opettajan tapaaminen oli heille tärkeää, sillä he halusivat kyselemisen lisäksi jakaa mielipiteitään ja kokemuksiaan muiden opiskelijoiden kanssa. He myös halusivat saada vertais-arvioita ja palautetta muilta. Kysyttäessä oppimisalustoista erityisesti alustan selkeys ja yksinkertaisuus sekä edistymisenseuranta nousivat esiin. Viisi haastatelluista koki kaiken opiskelumateriaalin löytymisen samalta alustalta hyväksi käytännöksi, sillä silloin materiaalin etsimi-seen ei kulu ylimääräistä aikaa. Kuusi haastateltua piti edistymisen-seurantaa motivoivana. Verkko-opiskelu tarjoaa joustavan ja monipuolisen tavan opiskella kellonajasta riippumatta työpäivän aikana tai muulloin. Tässä tutkimuk-sessa kävi ilmi, että haastatellut pitivät vuorovaikutusta opinnoissa er-ityisen tärkeänä. Lähiopetuksessa vuorovaikutusta syntyy automaat-tisesti, mutta verkko-oppimisalustoilla vuorovaikutus pitää luoda keinotekoisesti. Tämä tulee ottaa huomioon kurssitoteutuksia ja opiskelumateriaalia suunnitellessa.

Aejmelaeus, M.Gröndahl, H., & Stukolkina, L., & Suoheimo, M.(). Scientific Poster: Energia-alan ammatillinen jatkokouluttautuminen verkko-opetuksen kautta. Rovaniemi: Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät Available: 10.13140/RG.2.2.10870.68169